Vyhlášky

Sbírka zákonů č.268/2009

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
§ 23 Denní osvětlení, větrání a vytápění

Sbírka zákonů č.258/2000

Zákon o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů
§ 7 Hygienické požadavky

Sbírka zákonů č.410/2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
§ 12 až 16

Sbírka zákonů č.361/2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
§ 45 Osvětlení pracoviště