Stavební úřady a hygienické stanice

Měření oslnění UGR

Provádíme měření oslnění UGR pomocí jasového analyzátoru. Měření probíhá v reálných podmínkách, které vystihují skutečnost výrazně přesněji než výpočet (skutečné naměřené jasy povrchů, skutečné jasy svítidel).

 

Vypracování studií osvětlení 

Nabízíme nezávislé posouzení či ověření výpočtů umělého a nouzového osvětlení.

 

Studie vlivu novostaveb na stávající zástavbu

Provádíme výpočty vlivu nové výstavby na denní osvětlení a proslunění stávajících objektů.

 

Měření umělého osvětlení

Provádíme měření jak pro kolaudační řízení, tak pro posouzení stávajícího stavu.

 

Měření denního osvětlení

Posouzení, zda daný prostor vyhovuje normě ČSN EN 73 0580. (Pracovní prostory, školní zařízení,…)

 

Studie rušivého osvětlení

Pro zvolené reklamní zařízení posuzujeme, zda jeho vliv na okolní zástavbu je v souladu s požadavky příslušných norem a vyhlášek.

 

Měření rušivého osvětlení

Měření vlivu reklamních zařízení na okolní objekty bydlení dle ČSN EN 12464-2

 

Měření jasu

Například reklamních zařízení (osvětlené billboardy, LED obrazovky,…), zda nepřekračují limity specifikované v ČSN EN 12464-2. Dále provádíme měření jasu komunikací. Všechna měření provádíme precizním jasovým analyzátorem. Výstupem je protokol o měření s vypočtenými požadovanými hodnotami a s grafickým barevným zobrazením rozložením jasů.

 

Školení

Nabízíme školení pro zaměstnance stavebních úřadů, KHS a podobně. Nabízíme individuální přístup.

 

Odborné konzultace